FANDOM


Éra vespre, feya lluna, y jò descansava a la frêsca demunt duas garbas de blat, aprop d’un amel.lé, dins un camp segad d’es matex díe.

No pensava en rês; y mentres tant escoltava es grins qu’entre rostoy y rostoy cantavan sênse pèrde s’alê.

Una guarda d’auveyas pasturava tres marjadas més avall, m’ho deya es sò d’es picarols y un ca que de tant en tant lladrava, ets instàns qu’es pastorêt devía axugà, ab es call de sas mans, sa boca d’es fluviol.

Dins un llogarêt, que demunt una coma guayta, qualque estol de joves desvel·lads aprovava un ball tocand unas xeremías. Un tir de passetja més amunt, es missatje de semmana feya croxí sa corriola d’es pou, treguend aygo y cantant, esmitj de sa claste d’una possesió. Y lluñ de tot, amagads entre es brancam de sas olivéras y garrovés, se tornaven sas veus es mussols y sebetlíns.

Y es gemegs d’es mussols y sa tonada d’es sebetlíns, y es trepitx de sas auveyas y sa tocada d’es fluviolêt y sa cansó d’es missatje y es cruxits de sa corriola, y es cá y es sò de sas xeremias y es grins, tot ho sentía a la una agradabblement y ab molta claridat, perque sas distansis no ho déxavan confondre.

¡Cuanta imaginassió per essê de nit!. Y jò no feya rês; domés mirava sa lluna y sa lluna parexía qu’em mirava a mí.

Llevònses, cada estrella que lluía m’enviava un pensament, y s’oratje las escampava d’es méu front: un tot sol m'en va romandre, pêrque m’havía caygud just dins es cò.

Ja no'scoltava rês, mirava el cèl y la veya a élla; a élla qu’ab sa séua petita boca, plêna de tristo me deya:-¡Ingrat! pêrque no’t recordas de mí?…Has tornad a Mallorca y no me miras. ¿Que té fet?, ¿perque’t mostras tant esquiu. Jò no pug creure t’hajas empenedid d’estimarme. Vine! que’t rebré tota joyosa.

Per una llarga estona vatj sentí s'eco de sas sévas paraulas; y es cò se m’estreñia, pêrque desitjava anà a élla ab molta d’ansia, y una forsa invisibble no m’ho comportava.