FANDOMS'artícul salat
de '


Es catalanistes estàn empreñads,
perque s’artícul salat lis han posad,
élls se pensavan que noltros “lelavêm,
fins qu’elzhi han dit qu’aqui “salavêm”.

En Bauzà lis ha dit rotundament
que no tenguin cap remordiment
xerrand emb sa llengo mallorquina
se trobaràn com a casa divina.

Com al·lots petits fan beneyturas
emb dibuxos, tebeos y caricaturas
critticand a n’es que defensam
sa nostra llengo que més estimam.

Se pênsan qu’anaquestas alturas
creurêm emb sas falsas aventuras
cuand es mallorquins sabêm lo qu’heyà
qu’es sa nostra llengo porê empleyà

Cuanta tristó y vergoña me produêx,
vorerlós di qu’es salad no’tzistêx,
y élls de renegads y venuds que son
no saben qu’es salà es lo milló d’el mon.

Mos díuen qu’hêm de xèrra en català,
com si noltros fossim súbdits d’allà
però alèrta qu’es pobble està cansad
de qu’el fassin xerrà acatalanad. . Endevant President Jose Ramon Bauza
heyà una linea no se pod traspassa
no dubti qu’es GAB també s’encarregarà
de dirlis qu’aquí volêm es baléà.

Mos encuyderêm de dirlis ben cla,
qu’es nostro salat es lo qu’heyà
y si per vergoña no’u volên xerrà
a sa gran Cataluña s’en pòren anà.

Perque som d’es GAB y me sent baléà,
sa méva llengo y tèrra vuy estimà,
defensand emb forsa s’articul salat
en so cap ben alt y per rês amagad.

Ciutadà Mallorquí.