FANDOM


Axó era una ratêta qu’agranava sa carrera y va trobá un dinerêt y va di:

– ¿Qu’el tench dé fé?, qu’el tench de fé?……

Compraré vellanetes? Nó, qu’hauré de tirá ses cloveyêtes. ¿Compraré nouêtes? Nó, qu’hauré de tirá ses cloveyêtes. ¿Compraré metlêtes? Nó, qu’hauré de tirá sas cloveyêtes.

Comparé una colêta y me faré una casêta. Des tronxos en faré ses bigues, de ses fuyes mes grosses en faré ses parêts, de ses fuyes mes petites en faré ses mitjanades, y de ses fuyetes mes fines en faré un llitêt y llansolêts.

  Axi heu va fé, y quant va tení sa casa llesta se posá á n’es balco. Amb axó va passá una guarda de xóts.
  – Ratêta, et vóls casá amb mi? digueren molts.
  – Si cantau bé.
  – Bèèèè……..
  – Passau, passau, que tota sa casèta me retjirau y á mi també.
  – Va passá una guarda d’endiòts.
  – Ratêta, et vols casá amb mi?.
  – Si cantau bé.
  – Piòp, piòp, piòp, piòp……
  – Passau, passau, que tota sa casêta me retjirau y á mi també.
  – Va passá una guarda de galls.
  – Ratêta ¿et vols casá amb mi?
  – Si cantau bé.
  – Quet-que-requech, quet-que-requech,…….
  – Passau, passau, que tota sa casêta me retjirau y á mi també.
  Va passá una guarda de moxos grossos.
  – Ratêta, ¿et vols casá amb mi?
  – Si cantau bé.
  Miau, miau, miau……..
  – Passau, passau, que tota sa casêta me retjirau a á mi també.
  Va passa una guarda de moxêts petits.
  – Ratêta ¿et vols casá emb mi? digué un moxèt coix.
  – Si cantau bé.
  – Mièu, mièu, mièu……..
  – Entrau, entrau, que totá sa casêta m’alegrau y á mi també.
  Entraren es moxêts petits, y sa ratêta se va casá amb so moxêt coix.
  Es sopá de ses nòces li va fé mal, y en sa nit sa ratêta va fé ses feynes dins es llit.
  Es demati quant s’axecá s’en aná á rentá es llansòls á dins sa pica y no hey va trobá aygo.
  Agafá es llansolêts y sèn aná á rentarlós á un saferetx, y hey va caure dedins.
  Quant es moxèt hey va aná la trobá que casí se negava, y li digué:
  – Ratêta ¿vols qu’et trega per una oreyêta?
  – Nó, qu’em farás malêt.
  – Ratèta, ¿vols qu’et trega per un peuèt?
  – Nó, qu’em farás malêt.
  Es moxêt l’agafá pèr sa couêta, y la va treure sense ferlí malêt. Sa ratêta se posá devall un ametlé per axugarsê. Era temps de mêtles y una mêtla li va caure demunt y li va xapá es morrêt.
  Es moxêt s’en aná á cá un sabaté y li digué:
  – Sabaté ¿me vòls doná seròl per afagi es morro á sa meua ratêta?
  Diu:
  – Si’m dones sêrres.
  Es moxêt s’en aná á un porch:
  – Porch, ¿me vols doná sêrres, sêrres daré á sabaté, sabaté me dará seròl per cura es morrêt á sa meua ratêta?
  Diu:
  – Si’m dones sagó.
  S’en va aná á un forné:
  – Forné, ¿me vols dá sagó, sagó donaré á porch, porch me donará sêrres, sêrres daré á sabaté, sabaté me dará seròl per curá es morrêt á sa meua ratêta?
  Diu:
  – Si’m donas farina.
  S’en aná á un moliné:
  – Moliné, ¿me vols doná farina, farina donaré á forné, forné me dará sagó, sagó donaré a porch, porch me donará sêrres, sêrres daré á sabaté, sabaté me dará seròl per curá es morrêt á sa meua ratêta?
  Diu:
  – Si’m dones blat.
  S’en aná á un camp:
  – Camp, ¿me vóls doná blat, blat donaré á moliné, moliné me dará farina, farina daré á forné, forné me dará sagó, sagó donaré á porch, porch me donará sêrres, sêrres daré á sabaté, sabaté me dará seròl per cura es morrêt á sa meua ratêta?
  Diu:
  – Si’m dones aygo.
  S’en aná á un pou.
  – Pou, ¿me vòls doná aygo, aygo donaré á camp, camp me dará blat, blat donaré á moliné, moliné me dará farina, farina daré á forné, forné me dará sagó, sagó donaré á porch, porch me dará sêrres, sêrres daré a sabaté, sabaté me dará seròl per curá es morrêt á sa meua ratêta?
  Diu:
  – Si’m dones corda.
  Sen aná á un esparté.
  – Esparté, ¿me vòls doná corda, corda donaré á pou, pou me dará aygo, aygo donaré á camp, camp me dará blat, blat daré a moliné, moliné me dará farina, farina daré á forné, forné me dará sagó, sagó donaré á porch, porch me darás sêrres, sêrres darê á sabaté, sabaté me dará seròl per curá es morêt á sa meua ratêta?
  Diu:
  – Nó; no t’en vuy doná.
  Es moxêt s’en torná á sa ratêta y li va llepá es morêt, per veure si l’hey curaria, y quant va testá sa sanch y va veura qu’era tant bona, li agrada molt y se va menjá sa ratèta.

Y d’aqui vé qu’es moxos sa menjan ses ratêtes.